Privacyverklaring Con Amore

Elspeets Mannenkoor Con Amore hecht veel waarde aan de bescherming van de door haar verwerkte diverse persoonsgegevens. Dit betreft de persoonsgegevens van de (oud) koorleden, dirigent en organist, maar daarnaast ook persoonsgegevens van sponsors, donateurs en (zakelijke) relaties. Deze privacyverklaring geeft aan hoe Elspeets Mannenkoor “Con Amore” omgaat met deze gegevens.

Persoonsgegevens (oud) koorleden

Deze persoonsgegevens worden verzameld op het moment dat de betreffende persoon zich aanmeldt als lid van Elspeets Mannenkoor “Con Amore” middels het inschrijfformulier. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen en contributie te incasseren. Van een persoon die lid wordt, verzamelen we de volgende informatie: naam, geboortedatum, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met andere koorleden (zodat het mogelijk is om contact op te nemen of bijvoorbeeld een kaartje te sturen) en de bank, Kamer van Koophandel en overige instanties als het informatie van de bestuursleden betreft.Persoonsgegevens dirigent, organist, sponsors, donateurs en (zakelijke) relaties

Onder (zakelijke) relaties verstaan we de contacten van andere koren, contacten voor muziekaankopen en musici. We verzamelen de volgende gegevens: namen, contactgegevens en indien nodig bankgegevens. Deze gegevens worden op aanvraag gedeeld met personen die contact zoeken met de desbetreffende persoon.


Alle hierboven genoemde persoonsgegevens ((oud) koorleden, dirigent, organist, sponsors, donateurs en (zakelijke) relaties) kunnen door Elspeets Mannenkoor “Con Amore” ook worden gebruikt voor het volgende: het fotograferen van individuele personen voor plaatsing op de koorwebsite, sociale media en/of krant, het fotograferen van (onderdelen van) het koor voor plaatsing op de koorwebsite, op sociale media dan wel voor andere publicitaire doelen die overeenstemmen met de doelstelling van de koorvereniging. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Motivering: voor Elspeets Mannenkoor “Con Amore” als geheel is het van groot belang dat het door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ naar buiten heeft voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe leden en publiek.
Het is praktisch niet haalbaar om per koorgelegenheid van ieder individueel persoon schriftelijke toestemming voor het maken van foto’s te verkrijgen. Omdat het groepsfoto’s betreft, weegt het collectieve belang van Elspeets Mannenkoor “Con Amore” om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken hierbij zwaarder dan het privacybelang van een individueel persoon. Een individueel persoon heeft altijd recht op het maken van bezwaar.


Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw door Elspeets Mannenkoor “Con Amore” verzamelde persoonsgegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Elspeets Mannenkoor “Con Amore”. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Elspeets Mannenkoor “Con Amore” te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Heeft u vragen over deze privacyverklaring neem dan contact op met ons. Dit kan met het contactformulier op onze website, een e-mail naar secretarisemkconamore@outlook.com of via één van onze bestuursleden.